Regulamin – Celtyckie Smaki

Regulamin

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym sklep.celtyckiesmaki.pl, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

SKLEP INTERNETOWY – oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej sklep.celtyckiesmaki.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza   CELTICA  z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnicka 80/98, Łódź, posługującą się numerem NIP 947 153 10 26; adres e-mail: info@celtyckiesmaki.pl)

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej:  sklep.celtyckiesmaki.pl

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia

2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego sklep.celtyckiesmaki.pl jest handel detaliczny produktami, a w szczególności zdrową żywnością, ekologicznymi środkami czystości oraz kosmetykami naturalnymi, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  a)    połączenie z siecią internet o prędkości 1 Mb/s lub szybsze,
  b)    przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera
  c)    włączona obsługa JavaScript,
  d)    czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 4. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.celtyckiesmaki.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 5. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zaznaczenie check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklep. celtyckiesmaki.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:
  ) e-mail (adres poczty elektronicznej),
  b.) hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym sklep.celtyckiesmaki.pl, zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości
  e-mail wysłanej przez Usługodawcę po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową sklep.celtyckiesmaki.pl  7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  ) za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza zawierającego dane osobowe),
  b.) za pomocą formularza zamówienia,
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik przechodzi do koszyka klikając w zakładkę „przejdź do koszyka”, po czym zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Zamawiam”, przechodząc w ten sposób do podstrony umożliwiającej mu rejestrację bądź przejście do formularza zamówienia. Po uzupełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik klika na pole z napisem „Podsumowanie”, po czym Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny oraz informację o tym, iż kliknięcie w link aktywacyjny wiąże się z zawarciem umowy sprzedaży oraz obowiązkiem zapłaty.
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  ) imienia,
  b.) nazwiska,
  c.) telefonu,
  d.) aktywnego adresu e-mail,
  e.) ulicy i numeru domu,
  f.) kodu pocztowego,
  g.) miasta,
  h.) nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym stanowi ust. 3 niniejszego paragrafu.
 6. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 7. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 10. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  ) za pobraniem przy odbiorze;
  b.) przedpłata przelewem bądź kartą płatniczą na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  c.) przedpłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl;
  d.) gotówką w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez SKOK Stefczyka pod nr: 47 7999 9995 0652 1485 4704 0001
 12. Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności online poprzez stronę internetową sklepu, operatorem kart płatniczych jest Przelewy24
 13. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożeniem zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 14. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 15. Szczegółowe informacje odnośnie terminów realizacji zamówień:
  Staramy się wysyłać przesyłki jak najszybciej.
  W większości przypadków wysyłane są w następnym dniu roboczym od złożenia zamówienia.
  Może się jednak zdarzyć, że wyślemy je w 2-3 dni robocze od złożenia (kolejka zamówień, zdarzenia losowe).
  Informacje o aktualnym czasie wysyłki znajdą Państwo przy produkcie.


5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych – zawodowo trudniących się czynnościami przewozu: firmy kurierskiej DPD
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 6. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres info@celtyckiesmaki.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w par. 1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 8. a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);
  d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

 7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie , w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: info@celtyckiesmaki.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 8. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z dnia 24 lutego 2003 r.).
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres info@celtyckiesmaki.pl)
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową:1)    gdy chodzi o towary żywnościowe – po upływie daty minimalnej trwałości albo przydatności do spożycia (warunek ten nie odnosi się do towarów żywnościowych dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia);2)    gdy chodzi o towary żywnościowe paczkowane w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409) albo sprzedawane luzem – niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż:
  a) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru          paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o            towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409), oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami         ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia        (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i           Nr 166, poz. 1362) albo dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości       albo terminu przydatności do spożycia,
  b) w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru – w przypadku towaru           sprzedawanego luzem;3) gdy chodzi o towary inne niż żywnościowe – w terminie dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź  tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

 


10. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
 5. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies.
 6. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych oraz stosowanych przez
  Sprzedawcę/Usługodawcę plików cookies znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 11.    Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę https://sklep.celtyckiesmaki.pl/regulamin/i dokonanie wydruku.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 maja 2017